Poradnik Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe

Małżeństwo:


 1. Materialne wymogi zawarcia małżeństwa
  W sytuacji, w której w związek małżeński wstąpić chcą osoby posiadające różne obywatelstwa, o możności zawarcia małżeństwa decyduje oddzielnie dla każdego z nupturientów jego prawo ojczyste. W tym celu przedstawić należy zaświadczenie wydane przez uprawniony do tego organ (w Polsce - Urząd Stanu Cywilnego), potwierdzające fakt, iż w świetle prawa danego państwa, osoba może wstąpić w związek małżeński.
  W przypadku, gdy uzyskanie takiego zaświadczenia napotyka trudności nie dające się przezwyciężyć, dokument ten może zastąpić postanowienie sądu (wydanie w postępowaniu nieprocesowym). Trzeba się jednak liczyć z tym, iż sąd, przed wydaniem takiego postanowienia, dokładnie i wnikliwie przeanalizuje prawo ojczyste danej osoby, odnosząc do niego sytuację osobistą wnioskodawcy.
  Jeżeli nupturient posiada obywatelstwo więcej niż jednego państwa, dla oceny zdolności wstąpienia danej osoby w związek małżeński właściwe jest prawo państwa, z którym ta osoba jest ściślej związana.
  W przypadku osób nie posiadających żadnego obywatelstwa, przyjmuje się, że prawem właściwym dla oceny zdolności wstąpienia danej osoby w związek małżeński jest prawo miejsca zamieszkania danej osoby.
 2. Formalne wymogi zawarcia małżeństwa
  Generalną zasadą jest, iż o formie zawarcia małżeństwa decyduje prawo państwa, na terytorium którego małżeństwo ma być zawarte. Dotyczy to nie tylko kwestii związanej z ceremonią ślubną, ale także z formą składania oświadczeń woli.
  Wyjątkiem od opisanej wyżej zasady jest sytuacja, w której obywatele dwóch różnych państw chcą zawrzeć związek małżeński na terytorium państwa trzeciego. Wówczas, do ważności zawartego małżeństwa wystarczy, aby spełnione były wymogi przewidziane prawem tych dwóch państw, których obywatelami są nupturienci. Tak zawarty związek małżeński pozostaje ważny, choćby cała ceremonia była nieważna w świetle prawa państwa, na terytorium którego związek ten zawarto.

  Do góry Δ

Menu

menu

Słownik podstawowych pojęć
Znaczenie prawa prywatnego międzynarodowego
Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
Sprawy spadkowe
Małżeństwo
Przysposobienie
Alimentacja
Opieka i kuratela
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

poradniki prawne

Prawo karne
Polskie obywatelstwo
Porady prawne dla Polaków za granicą
Prawo rodzinne
Prawo upadłościowe


wyszukiwarka porad prawnych


Pomoc prawna


Adwokat w Warszawie

zapytaj adwokata: